De sluimering

  • 40x50

Maarten Luther, op visitatie in een dorp, vroeg eens aan een eenvoudige boer, of hij de twaalf artikelen wilde opzeggen. De man begon: 'Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper...' 'Wacht eens even,' zei Luther, 'wat betekenen deze woorden?' De man raakte in verlegenheid en zei: 'Ik weet het niet.' Waarop Luther antwoordde: 'Ik en alle geleerden weten het ook niet. Maar geloof slechts eenvoudig, dat als u en uw vrouw en kinderen in nood zijn, God kan uithelpen...' Inmiddels zien we heel vaak in de Bijbel, dat Hij Zijn kinderen lang laat wachten op de vervulling van Zijn beloften. Geloven is wachten op God en wachten duurt vaak lang. Maar op Zijn tijd (te Zijner tijd) vervult God ook Zijn beloften, zodat we de waarheid en werkelijkheid van Zijn Woord aan onze ziel en aan den lijve ervaren.

“Maar mijdt de slaap, op elk moment biddend dat ge sterk moogt zijn om te ontvluchten aan dit alles dat op het punt staat te geschieden en staande te blijven voor de mensenzoon!” (Lucas 21:36)

“Er werd een groot teken gezien aan de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren; zij was zwanger, en schreeuwde in haar barensnood, gekweld in het baren….. En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, die alle volken met ijzeren scepter zou gaan weiden. En haar kind werd weggevoerd naar God en naar zijn troon. …..En ik hoorde een luide stem in de hemel roepen: nú is geschied het heil en de kracht, en de koninklijke heerschappij van onze God, en de macht van zijn Gezalfde, want néérgeworpen is de aanklager van onze broeders, die hen aanklaagde vóór het aanschijn van onze God, dag en nacht; zijzelf hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en het woord van hun getuigenis; zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood; daarom, verheugt u, hemelen, en die daarin woont; wee de aarde en de zee, omdat de uiteenwerper in grote woede tot u is afgedaald, wetend dat hij weinig tijd heeft!” (Openbaring 12:1-12)