Geloof, Hoop & Liefde (deel 1)

  • 3x 100x100  G

    las in lood (voorzet)ramen 
    Gereformeerde kerk in Boven-Hardinxveld

“Zo resten ons dan: Geloof en Hoop en Liefde, deze drie. Maar de liefde is de grootste.” (Korintiërs 13 vers 13)

Elk raam heeft een eigen thema, dat is uitgewerkt in drie voorstellingen binnen dat raam. Een bindend element tussen de ramen is het water dat stroomt uit de bron die te vinden is in het derde raam. Het linkerraam is sober, gebroken en donker uitgevoerd, het rechterraam uitbundig en kleurrijk, het middelste raam is hierin de intermediair.
 
Raam 1. Geloof
In het eerste raam, is een drenkeling te zien als metafoor van het zondebesef; God moet worden aangeroepen over ons schuldig leven. Het gebed is het essentiële dagelijkse contact met God. Het offer van Gods zoon op Golgota is de basis van dit alles.

"Een echt geloof is niet alleen een stellig weten of kennen van dat wat God ons in Zijn woord geopenbaard heeft. Het is ook een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in ons hart werkt en dat ook aan ons vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en heil door God geschonken is, puur uit genade en alleen op grond van Christus’ verdienste." (bewerking van antwoord 21 uit de Heidelbergse Catechismus)