bekeerd u want het koninkrijk gods is nabijgekomen      

  • 70x85 [met houten lijst]

“…En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het Evangelie van het Koninkrijk Gods. En zeggende: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen; bekeert u, en gelooft het Evangelie.” (Marcus 1 v14-15)

“… Dán opent hij hun verstand om de Schriften te begrijpen. En hij zegt tot hen: zó staat geschreven, dat de Gezalfde moet lijden en ten derden dage opstaan uit de doden, en in zijn naam moet omkeer gepredikt worden tot vergeving van zonden, aan alle volkeren; beginnend bij Jeruzalem” (Lukas 24:45,46)

“…zou God het dan niet doen, recht schaffen aan zijn uitverkorenen, die tot hem schreeuwen dag en nacht en lankmoedig zijn jegens hen? ik zeg u dat hij het met haast zal doen, hun recht verschaffen!- alleen: als de mensenzoon komt, zal hij dan dit geloof wel vinden op het aardland? (Lukas 18:7,8)